JAKOŚĆ

JAKOŚĆ

JAKOŚĆ

Nierozłączną wartością prefabrykowanych pali żelbetowych, jak również fundamentów palowych pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, produkowanych w Centrum Pali, jest ich najwyższa jakość.

Począwszy od etapu doboru materiałów odpowiedniej jakości przez wytwarzanie,
a skończywszy na kontroli procesu produkcji i wyrobu gotowego, pracujemy w oparciu
o liczne wytyczne techniczne zawarte w aktualnych normach, aprobacie oraz obowiązujących rozporządzeniach i ustawach.

Pale fundamentowe

Nasze pale produkujemy zgodnie z normą PN EN 12794. Każdy
z nich posiada indywidualnie przypisane oznakowanie, które umożliwia jednoznaczną identyfikację wyrobu oraz wszystkich istotnych danych dotyczących produkcji i kontroli. Znak CE, umieszczony na palach fundamentowych nakłada na nas odpowiedzialność za ich zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi.

Fundamenty palowe pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej

Fundamenty palowe produkujemy zgodnie z Aprobatą Techniczną
AT 07-2016-0038-03. Podobnie, jak w przypadku pali żelbetowych, fundamenty palowe posiadają niepowtarzalne oznakowanie pozwalające na prostą i pewną identyfikację wyrobu oraz jego historii. Poza rodzajem
i typem fundamentu oraz datą produkcji, każdemu nadawany jest numer kolejny wyprodukowanego w danym roku wyrobu, jak również znak budowlany B.

Wszystkie oferowane przez Nas wyroby budowlane podlegają Zakładowej Kontroli Produkcji. Celem ustanowionego i efektywnie wprowadzonego systemu ZKP jest zapewnienie stabilności procesów produkcji oraz uzyskanie przez wyrób cech zgodnych ze specyfikacjami technicznymi, jak również deklarowanymi stałymi właściwościami.
W ramach ZKP wszystkie elementy, wymagania i postanowienia są w sposób systematyczny dokumentowane w oparciu o spisane zasady i procedury postępowania. Prowadzenie zakładowej kontroli produkcji jest więc niezbędne do legalnego wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu.

Działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. System ten daje pewność, że produkcja poddawana jest ciągłemu nadzorowi i obliguje Nas do konsekwentnego realizowania przyjętych celów jakościowych oraz ciągłego doskonalenia, zarówno w zakresie działania systemu, procedur, konstrukcji procesów, jak również kwalifikacji pracowników. Prowadzenie systematycznej kontroli powoduje, że zamawiamy wyłącznie surowce najwyższej jakości, u sprawdzonych i kwalifikowanych dostawców. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za proces produkcji prefabrykatów palowych rozumieją i czują odpowiedzialność za jakość wyrobu.

Posiadamy w swojej strukturze wydzieloną komórkę organizacyjną, zajmującą się prowadzeniem badań laboratoryjnych oraz kontrolą jakości produkowanych prefabrykatów. W laboratorium zakładowym przeprowadzana jest bieżąca kontrola surowców i materiałów, mieszanki betonowej, betonu i stali stosowanej do produkcji zbrojeń.
Laboratorium wyposażone jest w urządzenia przy pomocy których możemy wykonać następujące badania:

  • Wytrzymałości betonu na ściskanie
  • Nasiąkliwość betonu
  • Wodoprzepuszczalność betonu
  • Mrozoodporność betonu
  • Wytrzymałość stali na rozciąganie
  • Krzywe uziarnienia
  • Czas wiązania cementu
  • Wytrzymałość cementu
  • Otuliny betonu metodą nieniszczącą

Polityka jakości

Centrum Pali Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul.Łąkoszyńska 127

Poland

Tel: +48 24 254-70-64

Mail: sprzedaz@centrumpali.pl

Inne lokalizacje

Niemcy    Szwecji    Dania    Anglia

 

Kontakt